SEKRETESS- OCH INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (vi skulle exempelvis aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna sekretess- och integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information.

I samband med köp eller lämnande av uppgifter så godkänner du policyn och samtycker till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFT?
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som t.ex. IP-nummer, räknas som personuppgift om den är kopplad till en fysisk person.

Behandling är allt som sker med personuppgifterna och varje åtgärd som vidtas med personuppgifter blir en behandling vare sig den utförs automatiserat eller inte. Vanliga handlingar kan exempelvis vara registrering, insamlingar, lagring, bearbetning, överföring eller radering.

VEM ANSVARAR FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?
Victus Medical Group AB, organisations nummer 556859-4559, adress Isafjordsgatan 30A, 164 40 Kista, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG OCH I VILKET ÄNDAMÅL?

ÄNDAMÅL

Med anledning att kunna hantera beställningar och köp.

BEHANDLING SOM UTFÖRS

– Leverans (inkl avisering och kontakter rörande leveransen).

– Identifikation och ålderskontroll.

– Hantering av betalning (inkl. analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta kontroll gentemot  inhämtning av kreditupplysningar från SVEA ekonomi).

– Hantering av reklamations- och garantiärenden.

KATEGORIER

– Namn.

– Personnummer.

– Kontaktuppgifter (Adress, telefonnummer och e-post).

– Betalningshistorik.

– Betalningsinformation.

– Kreditupplysning från.

– Kreditupplysningsföretag.

– Köpinformation (ex: vilken vara som beställts eller om varan ska levereras till annan adress).

 

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifter inte lämnas kan åtaganden inte göras och vi tvingas därför neka dig köpet.
Lagringsperiod: I syfte för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden lagras uppgifterna i en tid upp till 36 månader.
ÄNDAMÅL

För att fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

BEHANDLING SOM UTFÖRS

– Nödvändig hantering för att uppfylla företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.

KATEGORIER

– Namn.

– Personnummer.

– Adress, telefonnummer och e-post.

– Betalningshistorik.

– Betalningsinformation.

– Din korrenspondens.

– Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Enligt lag behövs denna insamling av dina personuppgifter, om uppgifter ej lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
Lagringsperiod: Till dess att köpet genomförts och för en tid om 36 månader därefter.
ÄNDAMÅL

För att kunna hantera kundserviceärenden.

BEHANDLING SOM UTFÖRS

– Kommunikation och svar vid frågor till kundtjänst (över telefon, digitala kanaler och sociala medier).

– Identifiering

– Utredning av eventuella klagomål och supportärenden.

KATEGORIER

– Namn.

– Personnummer.

– Kontaktuppgifter (Adress, telefonnummer och e-post).

– Uppgift om köptidpunkt och köpställe.

 

Laglig grund: Nödvändig behandling för att tillgodose både ditt och vårt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.
Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet är avslutat.
ÄNDAMÅL

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och undersökningar.

BEHANDLING SOM UTFÖRS

– Kommunikation innan och efter deltagande i tävling (ex: bekräftelse på anmälningar, frågor eller  utvärderingar).

– Identifiering av ålder.

– Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster.

KATEGORIER

– Namn.

– Personnummer eller ålder.

– Kontaktuppgifter (Adress, telefonnummer och e-post).

– Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.

– Uppgifter lämnade i undersökning.

 

Laglig grund: Nödvändig behandling för att tillgodose både ditt och vårt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och undersökningar.
Lagringsperiod: Under den tid som tävlingen/undersökningen pågår.

FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter tar vi enbart del av när du själv lämnar de till oss, i samband med exempelvis ett köp i webbshop, tävling, undersökning, anmälan till nyhetsbrev m.m.

SKYDD AV DINA PERSONUPPGIFTER
Vi har säkerhetsrutiner och tekniska skydd för att hantera dina personuppgifter i ett säkert förvar. Tillgången till personuppgifter är begränsad och de anställda måste identifieras för att komma åt de uppgifter de behöver.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Om du lagt en order eller skapat ett konto på vår hemsida och därmed samtyckt till att vara registrerad hos oss sparas dina uppgifter enligt lag och baseras på vad personuppgiftslagstiftning tillåter. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt till att få ett registerutdrag.  På Victus är vi transparanta med hur vi behandlar dina personuppgifter och vill du få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig, kan du begära att få tillgång till dessa.

Det är viktigt för oss att vi har korrekta och aktuella personuppgifter. Kontakta oss om vi behöver göra ändringar. Du kan, och har rätt, att när som helst begära att dina personuppgifter rättas, raderas eller blockeras.

HUR HANTERAR VI DITT PERSONNUMMER?
Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt och kommer enbart behandla det när det finns ett klart motiv med hänsyn till ändamålet, som nödvändiga åtgärder vid identifiering eller annat beaktansvärt skäl.